شمع گرم

درجه بندی حرارتی شمع به چه معناست؟

/spark-plug-heat-range

انتخاب شمعی با درجه حرارتی مناسب برای هر موتور که با ویژگی های موتور و شرایط استفاده ء آن سازگاری داشته باشد امری ضروری است. شمع موتور باید حرارت ناشی از احتراق را از خود دفع کند و درجه بندی حرارتی ملاکی برای سنجش میزان دفع حرارت است.