جرقه زنی بیش از حد

نتایج داغ شدن بیش از اندازه شمع چیست؟

/electrode-melting

هنگامی که داغ شدگی رخ می دهد، دماغه قسمت  عایق (ایزولاتور) به رنگ سفید درمی آید و رسوب گازهای احتراق روی آن قابل  مشاهده است. ذوب شدن الکترودها در نوع پیشرفته تر داغ شدگی اتفاق می افتد.  هنگامی که دمای شمع به بیش از 800 درجه سانتی گراد میرسد، نوک شمع از شدت  حرارت به رنگ قرمز درمی آید و باعث اشتعال مخلوط هوا / سوخت پیش از جرقه  زنی میشود (احتراق غیرعادی – پیش سوزی) که ممکن است منجر به آسیب به موتور  شود.