جواب: داغ شدن بیش از اندازه شمع به مدت طولانی ممکن است منجر به احتراق غیر عادی (پیش سوزی) و در نتیجه ذوب شدن الکترودها گردد.

هنگامی که داغ شدگی رخ می دهد، دماغه قسمت عایق (ایزولاتور) به رنگ سفید درمی آید و رسوب گازهای احتراق روی آن قابل مشاهده است. ذوب شدن الکترودها در نوع پیشرفته تر داغ شدگی اتفاق می افتد. هنگامی که دمای شمع به بیش از 800 درجه سانتی گراد میرسد، نوک شمع از شدت حرارت به رنگ قرمز درمی آید و باعث اشتعال مخلوط هوا / سوخت پیش از جرقه زنی میشود (احتراق غیرعادی – پیش سوزی) که ممکن است منجر به آسیب به موتور شود.

عوامل داغ شدگی و روش های رفع آن: