جواب: این اصطلاح به معنی انباشته شدن کربن روی قسمت جرقه زن شمع است که منجر به نشت ولتاژ الکتریکی و عدم جرقه زنی می گردد.

 از آنجایی که ولتاژ ایجاد شده توسط کوئل از طریق رسوب کربن نشت می کند و به هدر می رود، ممکن است برخی جرقه ها زده نشوند و موجب بروز مشکلاتی در استارت و حرکت خودرو گردد.


هر چه کربن بیشتر رسوب مبکند، مقاومت عایق کمتر شده و ولتاژ تولید شده توسط کوئل نیز کاهش می یابد.

هنگامی که ولتاژ ایجاد شده کمتر از حداقل ولتاژ لازم برای جرقه زنی شود(ولتاژی که برای تخلیه جرقه در شکاف جرقه لازم است) عدم جرقه زنی رخ می دهد.