شمع نامناسب

رسوب زدگی یا دوده روی شمع

/spark-plug-sediment

این اصطلاح به معنی انباشته شدن کربن روی قسمت جرقه زن شمع است که منجر به نشت ولتاژ الکتریکی و عدم جرقه زنی می گردد.از آنجایی که ولتاژ ایجاد شده توسط کوئل از طریق رسوب کربن نشت می کند و به هدر می رود، ممکن است برخی جرقه ها زده نشوند و موجب بروز مشکلاتی در استارت و حرکت خودرو گردد.