شمع ان جی کا

چه نوع شمع هایی در برابر رسوب کربن مقاوم هستند؟

/carbon-deposition

شمع هایی در برابر رسوب کربن مقاوم هستند که به گونه ای طراحی  شده اند که جرقه از روی سطح عایق عبور می کند و در این حال رسوب کربن انباشته شده که ممکن است باعث رسوب زدگی شود را می سوزاند از جمله این شمع ها میتوان به شمع تخلیه شونده ی متناوب، شمع دارای شکاف جرقه ی مکمل و شمع دارای شکاف نیمه سطحی اشاره کرد.